Generálna spoveď – X

10. NEBUDEŠ ŽIADOSTIVO TÚŽIŤ PO NIČOM, ČO PATRÍ TVOJMU BLÍŽNEMU

Rozvíja a dopĺňa 9. Prikázanie. Zakazuje túžbu po cudzom majetku, ktorá je koreňom krádeže, podvodu, hazardu. Vedie k nespravodlivosti a nenávisti. 

Vzťahuje sa na úmysel srdca. Spolu s 9. Prikázaním zhŕňa všetky príkazy zákona.

 • Chamtivosť – má pôvod v modloslužbe
 • Lakomstvo
 • Nezriadená žiadostivosť
 • Túžba po bohatstve, moci
 • Túžba bez miery si privlastňovať dobrá
 • Zakazuje akékoľvek poškodenie blížneho na jeho pozemskom majetku
 • Nespravodlivo nadobudnuté dedičstvo – mám povinnosť nápravy voči súrodencom
 • Želám iným núdzu
 • Lekári, ktorí si želajú choroby
 • Právnici, ktorí túžia po dôležitých a početných súdnych sporoch a procesoch
 • Závisť – smútok nad dobrom blížneho
 • Ak želám blížnemu veľké zlo – pácham smrteľný hriech
 • Lipnutie na bohatstve, majetku
 • Ak nachádzam útechu v hojnosti majetkov, peňazí

Činiť pokánie, Zachovávať prikázané pôsty (zdržiavať sa mäsitého pokrmu)

 • Popolcová streda a Veľký piatok – prísny pôst (iba raz za deň sa možno najesť do sýta, okrem toho možno už len 2x trošku zajesť) – výnimka deti a dospelí nad 60 r.
 • Zdržiavať sa mäsa a jedenia výrobkov z mäsa každý piatok a na Popolcovú stredu – všetci od 14 roku života až do smrti
 • Tí čo musia v piatok jesť mäso (zo zdravotných dôvodov – diabetici…) – majú konať navyše nejaký iný skutok pokánia, zbožnosti alebo lásky (zúčastniť sa sv. omše, čítať Sv. Písmo, modlitba ruženca, krížová cesta, návšteva chorého, pomoc blížnemu…)

<späť na Obsah>