Príhovory Pána Ježiša

25. 11. 2022 

Moji milovaní,
ešte poriadne nedozneli obavy z pandémie koronavírusu a už je tu nová hrozba, hrozba vojny. Strach z ochorenia vystriedal strach zo svetovej katastrofy. To všetko je dôsledok toho, že sa ľudstvo odvrátilo od Boha, že zavrhlo svojho Stvoriteľa ako nejakú nepotrebnú vec. Moji milovaní, sú dve veci ktoré je potrebné urobiť cez toto adventné obdobie. Prvá a najdôležitejšia je modliť sa za obrátenie ľudstva a národa k Bohu. Modlite sa aj za svojich blížnych ktorí sa vzdialili, alebo zanevreli na Boha, za ich obrátenie a za návrat.
Druhá je celkom jednoduchá. Prestaňte sa báť, nemajte strach z budúcnosti a dôverujte mi. Ja svojich verných ochránim, tak ako som to sľúbil.

12. 9. 2022 

Dnes 12. septembra ubehlo sedem rokov od založenia Spoločenstva Priateľov Eucharistie. Na začiatku vytryskol len malý pramienok živej vody zo sŕdc tých čo stáli pri jeho zrode. Pomaličky silnel, tak ako k tomu pramienku začali prúdiť ďalšie prítoky. Dnes sa to dá nazvať riekou, ktorá je napájaná už aj z rôznych krajín Európy a pripojili sa k nej prítoky už aj z Ázie a Ameriky. Čo sú to tie prítoky, ktoré napájajú rieku živou vodou a robia jú stále mohutnejšou? To je každý z vás, ktorý ste sa aktívne zapojili do šírenia môjho diela, každý ktorému nie je ľahostajný osud svojich blízkych.
Ľudská duša má obrovskú cenu a ak ste zapojením do tohto diela zachránili čo i len jednu dušu, získali ste veľké zásluhy v nebi. Každý z vás má v nebeskom kráľovstve truhličku, do ktorej si ukladá poklady získané tu na zemi. Je to tá truhlička, ktorú videla a spomínala malá Viktorka, keď bola v nebeskom kráľovstve. Pri odchode z tohto sveta, niekto ju má prázdnu a niekto ju má plnú pokladov. Čo robiť, aby ste neprišli predo mňa s prázdnymi rukami a vaša truhlička nebola prázdna? Poklady do truhličky sa získavajú dávaním a nie zbieraním. Ak ju chceš naplniť musíš dávať. Čo dávať? To je veľmi jednoduché. Každým skutkom milosrdenstva, ktorý preukážeme svojmu bližnému, získame malý poklad do truhličky, za každú zachránenú dušu získate krásne brilianty, lebo je to najväčší skutok, aký môžete vykonať. Preto je také dôležité, aby pramienok živej vody, ktorý vám vytryskol v srdci pri zápise do Spoločenstva nevyschol, ale aby výdatne napájal rieku života, ktorá tečie týmto svetom a privádza ku mne všetkých tých, čo sa ma rozhodli nasledovať.
Mnohí ste znepokojení tým, čo sa deje vo svete. Nesľubujem vám, že to bude ľahké, ani že nebudú problémy. To čo vám môžem sľúbiť je, že so mnou to prekonáte, lebo ja vás nikdy neopustím.

Ježiš

2. 3. 2022 

Toto pôstne obdobie je iné, ako boli predchádzajúce, preto to nebudú už príbehy na rozjímanie, ale len tento môj príhovor. Ľudstvo na celom svete ovládol strach. Najprv to bol strach pred pandémiou, ktorý vystriedal strach pred vojnou. Odkiaľ pochádza strach a prečo sa tak rýchlo šíri po svete? Ľudstvo sa odvrátilo od Boha. Viera v Boha a v jeho všemohúcnosť bola nahradená vierou v človeka a v jeho um. To je živná pôda pre zlého ducha, ktorý prichádza na scénu so svojim plodom – strachom. On veľmi dobre vie, že človek zo strachu je schopný sa dopustiť čohokoľvek, že ľahko zabudne na Božie slovo a začne sa správať pudovo. Pre strach o život je ochotný ma zradiť, urobiť všetko preto, len aby bol zdravý. Keď už je takto vystrašený, nie je problém pre zlého tak nenápadne krôčik po krôčiku začať zasievať do jeho srdca ďalší svoj plod – nenávisť. Človek ani nezbadá ako, zrazu cíti vo svojom srdci nenávisť voči tým čo to spôsobili, voči tým čo ho obmedzujú, voči tým čo nezdieľajú jeho názory a chovajú sa inakšie ako on, voči tým čo si myslí že ho ohrozujú, voči tým čo mu robia zle. Zabudne rýchlo na to, že Boh je láska, že máme každého milovať, nielen tých čo nám robia dobre, ale aj svojich nepriateľov, kriticky sa stavia voči tým, ktorí nekonajú podľa jeho predstáv. Myslíte si, že sa to týka len neveriacich, že takto nezmýšľajú kresťania? To by bolo ešte prijateľné, ale opak je pravdou. Nenávisť a zloba ovládli aj srdcia mnohých kresťanov a s takýmto srdcom nemajú problém ma prijímať v Eucharistii. Preto na začiatku tohto pôstneho obdobia nastal čas, aby ste sa všetci zamysleli nad sebou, nad tým čo prechovávate vo svojom srdci a plody zlého ducha nahradili plodmi Ducha Svätého. Zlobu tohto sveta nezmeníte tým, že sa k nej pridáte, ale len tým, že zmeníte svoj postoj a svoje myslenie a začnete vo svojom okolí šíriť pokoj a lásku. Možno vás napadne, čo ja drobný človiečik môžem zmeniť, veď si to nikto ani nevšimne. Ale všimne. Malé svetielko zapáli vo svojom okolí ďalšie malé svetielka a tak pomaly sa začne šíriť svetlo do celého sveta. Nečakajte kým to začne niekto druhý, začnite od seba. Ak chcete, aby sa veci zmenili, aby sa zmenil svet, musíte sa zmeniť vy. Prežívajte toto pôstne obdobie s láskou v srdci, nedajte sa strhnúť nástrahami zlého, len tak mi budete verní. Ja svojich verných ochránim, nebojte sa.
Dôverujte mi.

26. 12. 2021 

Moji verní, prihováram sa vám v tieto dni, keď sa po celom svete oslavuje môj príchod na tento svet. Mnohí z vás trpia lebo ste boli vyhnaní z chrámov môjho Otca preto, že ste mi chceli byť vo všetkom verní. Ja trpím s vami, som vám viacej nablízku ako inokedy. Pre spoločnosť ste sa stali odpadom, ale pre mňa ste pokladom, ktorý budem chrániť a požehnávať. Prví sa stanú poslednými a poslední prvými. Kto trpí pre mňa, bude mať veľkú odmenu v nebi. Preto sa ničoho neboj malé stádočko, ja som s tebou, a s kým som ja, ten sa nemusí ničoho obávať, lebo je na správnej ceste. Láska za lásku, vernosť za vernosť, dôvera za dôveru, to si uchovávajte vo svojom srdci. Moje požehnanie vás bude sprevádzať až kým neprídete ku mne.
Ježiš

28. 11. 2021 

Nastal milostivý čas zastať a zamyslieť sa. To čo bolo niekedy samozrejme, už nie je. To čo bolo ľahké, stalo sa ťažkým. To čo niekto zvládal, už nezvláda. Čo od vás chcem, čo máte robiť, aby ste to zvládali? Odpoveď je jednoduchá. Vráťte sa ku mne, buďte mi vo všetkom verní, nepodľahnite strachu z budúcnosti. Strach, ktorý do vás zasievajú, nie je odo mňa. Ten, kto vo mňa verí, nemôže mať strach. To všetko je skúškou viery, opravdivej skutočnej viery v Syna človeka. Ja som cesta, pravda a život. Kto verí vo mňa, bude mať život večný. Preto sa nestrachujte o ten život pozemský, ale starajte sa viac o ten život večný. Ak ste so mnou, nemôžete nič stratiť, len získať. Ja svojich verných ochránim a privediem k sebe. Keď bude najhoršie uvidíte kto je skutočným Pánom neba a zeme.

30. 7. 2021 

Prišiel som na svet, aby som ho spasil. Spasil som ho svojim krížom, preto aj vy prijímajte svoj kríž tak, ako som ho prijal a niesol ja.

8. 4. 2021 

Mnohí poznajú Sväté písmo starého zákona, ale nepoučili sa z neho. Mnohí poznajú dejiny  ľudstva, ale nepoučili sa z nich. Pozerajú, ale nevidia paralelu s tým čo sa deje teraz. Myslia si, dnes je iná doba, že ich sa to netýka. Ozaj? To si mysleli ľudia aj pred nimi, až kým nepochopili prečo sa to deje,  prečo na nich Boh dopustil rôzne pohromy. Izraeliti aj vaši predkovia pochopili, že sa to deje preto, že sa odklonili od Boha od jeho zákonov, že na neho zabudli, alebo ho celkom zavrhli. Pochopili, že jediným riešením je znova sa k nemu vrátiť, kajať sa a byť mu verný. Tým zažehnali pohromy a rôzne epidémie, ktoré ich sužovali, lebo Boh bol milosrdný a odpustil im ich previnenia.  A čo sa deje teraz? Namiesto obrátenia sa k Bohu sa na mnohých miestach zatvorili jeho chrámy, obmedzili prístupy k sviatostiam a viera a dôvera v Boha a jeho všemohúcnosť bola nahradená vierou a dôverou k zlatému teľaťu, ktoré má ochrániť ľudstvo pred pandémiou.  
Moji verní, modlite sa za obrátenie hriešnikov, za obrátenie a návrat ľudstva k Bohu. Buďte aktívni vo svojom okolí. Pomáhajte nájsť cestu k Bohu tým, čo ju hľadajú a tým čo zablúdili na svojej ceste pri hľadaní pominuteľného šťastia na tomto svete. Buďte svetlom pre tých, čo nepoznajú a nechcú poznať Boha, aby spoznali, že len v ňom je spása a záchrana. Váš boj bude teraz vyzerať  ako zápas Dávida s Goliášom. Aj Dávidovi sa vysmievali, ale on mal pevnú vieru a veril, že Boh je s ním. Aj vy majte takú vieru a dôveru v Boha akú mal Dávid, keď šiel bojovať s Goliášom. Moje požehnanie vás bude sprevádzať. Nebudete v tomto zápase sami, tak ako nebol ani Dávid. Ja budem bojovať s vami, lebo tam kde je Boh tam je aj víťazstvo. Dávid mal prak, vašou zbraňou sú vaše kolená a drobné guličky na šnúrke, vaša viera a dôvera vo mňa a v ochranu mojej Mamičky. 
Požehnávam  Vás a s láskou objímam
Ježiš

4. 4. 2021 

Vstal som z mŕtvych. Na mojom zmŕtvychvstaní vidíte, že Bohu nič nie je nemožné. Preto aj vy v týchto smutných časoch, príjmite svoje problémy ako kríž a nasledujte ma. Aj vám raz nastane ráno, vyjde slnko a svitne nový deň. Kto mi dôveruje, toho nesklamem.

23. 12. 2020 

Spínajte ruky k nebesiam aby sa ľudstvo obrátilo k Betlehemskej hviezde, k tomu čo prináša, aby všetci videli a počuli.

23. 12. 2019

Svetlo z Betlehema prinieslo na zem lásku a odpustenie hriechov.
Preto sa aj vy  milujte a odpúšťajte si navzájom.
Buďte majákom pre tých, ktorí svetlo strácajú, alebo ho vôbec ešte nenašli.
Strážte ho, aby nenastala vo vašom okolí a na celom svete tma.
Moje požehnanie vás bude pritom sprevádzať.

24. 12. 2018

Prišiel som na tento svet ako malé dieťa. Moja Mamička a otec má s láskou prijali. Tak aj vy s láskou prijímajte každé malé dieťa ako Boží dar. Neuzatvárajte sa do seba, len do svojich problémov, ale majte oči a uši otvorené pre potreby iných. Ak sa poriadne rozhliadnete po svojom okolí, určite tam nájdete niekoho, kto je na tom omnoho horšie ako vy. V utrpení sa pozrite na kríž, uvidíte tam niekoho, kto mal omnoho väčšie utrpenie ako ho máte teraz vy. Prijali ste ma do svojho srdca. Každému z vás vytryskol v srdci prameň živej vody. Rozlievajte ho vo svojom okolí na svojich blížnych a dávajte dobrý pozor, aby vám nevyschol. Čo to znamená? Ja som vás s láskou prijal do svojho Srdca, preto aj vy s láskou prijímajte ľudí, ktorých vám pošlem do cesty. Buďte citliví k ich problémom a pomáhajte im, ako sa len dá. Či už láskavým slovom, povzbudením, dobrou radou, pomocou, alebo almužnou. Buďte svetlom sveta, príkladom hodným nasledovania. Aby vaše okolie videlo, to je kresťan, úžasný človek, takým chcem byť aj ja. Ľudí k viere nepritiahnete násilím, kvetnatými rečami, ale príkladom. Mnohí z vás sa zúčastňujú sviečkových sprievodov na pútnických miestach. To je ale len vonkajšie vyjadrenie viery, forma. Oveľa dôležitejšie je, aby ste svietili vy, vaše vnútro, ako tá svieca, čo držíte v rukách. Rozdávajte lásku, prijímajte svoj kríž s láskou, tak ma budete nasledovať. Majte na pamäti, že cestou do nebeského kráľovstva je kríž a kľúčom je láska.