Generálna spoveď

„Je to úžasná vec. Mal by to poznať každý katolík a každý kňaz, pretože to čo v nej je, je pravdivé. Toto je pravda a realita a nie to čo sa hovorí o mojom milosrdenstve. Ľudia sa zle spovedajú. Ľudská duša je v hroznom stave. Nech si každý urobí túto generálnu spoveď a nech sa táto spoveď šíri všade medzi ľuďmi a kňazmi, lebo všade sa hovorí iba o mojom milosrdenstve a zabúda sa, že som aj spravodlivý sudca. Je to súčasť môjho diela.
Keby si každý vykonal túto spoveď, nebo by bolo plné.“

Ježiš

Príprava – dôsledné spytovanie svedomia

Hriechy spáchané počas celého života – odporúča sa spísať na papier, a tak si svedomito vykonať generálnu spoveď, je potrebné vyznať všetky hriechy, ťažké aj s počtom – ak neviem aspoň približne.

STAČÍ UROBIŤ LEN JEDEN ŤAŽKÝ HRIECH A ZOMRIEŤ V ŇOM BEZ POKÁNIA, NATO ABY BOLA DUŠA ZATRATENÁ. Večnosť je šťastná alebo nešťastná! To je dogma našej viery.

Kvôli zdraviu tela neodkladáš potrebné liečenie. Nebuď bláznom, ktorý si dáva do poriadku svedomie až vo chvíli smrti. Čas smrti nie je vhodný na to, aby sme si zaisťovali večnú spásu. Zapíš si svoje pochybenia a urob generálnu spoveď z celého svojho života.
Mysli na to, že tu sa skladajú účty, aby si mohol získať večnosť. Preto rob tak, ako budeš musieť konať v okamihu skladania účtov pred večným Sudcom, Ježišom Kristom. Mysli na to, že to, čo sa ti teraz vidí ťažké, bude sa ti zdať v okamihu smrti nemožné.

Musíme kráčať Pánovou cestou, kým máme čas, pretože v hodine smrti svetlo dohorí. Už nebude čas na prípravu, v tú chvíľu už musíme byť pripravení. V hodine smrti sa už nič nedá robiť. Čo sa urobilo, je urobené. Keď príde smrť, nebude v tej búrke a zmätku možné dať do poriadku zmätené svedomie. Ktovie, čo sa môže stať? Ak stratíš v hodine smrti dušu, vtedy stratíš všetko a už nikdy nevzíde nádej na jej opätovné získanie. Boh nás zaiste neposlal
na túto zem preto, aby sme sa stali bohatými, získali pocty, alebo uspokojovali svoje zmysly. Ale poslal nás sem získať večný život.

Všetci vedia, že ich cesta sa raz skončí. Ale sebaklam mnohých spočíva v tom, že si smrť predstavujú takú vzdialenú, ako keby ani nikdy nemala prísť. Aj veľmi starí a chorí ľudia si často navrávajú, že by mohli žiť ešte 3-4 roky. No o koľkých vieme, že náhle zomreli!
Niektorí posediačky, iní pri chôdzi, ďalší v spánku v posteli. Je isté, že nikto z nich si nepomyslel, že zomrie tak nečakane v deň, v ktorom naozaj zomrel. Keby si mal dnes do večera zomrieť, a tak by sa malo rozhodnúť o tvojom večnom živote, bol by si pripravený vydať počet zo svojich skutkov? Čo všetko by si dal Bohu za ešte jeden rok, mesiac alebo aspoň jeden deň života? Prečo teraz keď ti Boh dáva tento čas, nedáš si do poriadku svoje svedomie? Či je azda nemožné, aby bol tento deň pre teba posledným? Čakáš azda na deň smrti?

Pokiaľ ide o minulosť, dôveruj Ježišovi Kristovi, ktorý ti teraz dáva toto osvietenie, pretože ťa chce spasiť. Aká je to láska a nežnosť, s ktorou Boh objíma hriešnika, keď sa k nemu vracia! Dôveruj aj orodovaniu Panny Márie, ktorá ti ho vyprosuje. Ktovie, či tieto riadky nie sú poslednou výzvou, ktorú ti dobrotivý Boh posiela?

OBSAH - Jednotlivé kapitoly:

PRVÉ PRIKÁZANIE
I. JA SOM PÁN BOH TVOJ, NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA, ABY SI SA IM KLAŇAL!
II. NEVEZMEŠ MENO BOŽIE NADARMO!
III. PAMÄTAJ, ABY SI DEŇ SVIATOČNÝ SVȀTIL!
HRIECHY PROTI BLÍŽNEMU – MILOVAŤ BUDEŠ SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO!
IV. CTI OTCA SVOJHO I MATKU SVOJU, ABY SI DLHO ŽIL NA ZEMI, KTORÚ TI DÁ PÁN, BOH TVOJ!
V. NEZABIJEŠ!
VI. NEZOSMILNÍŠ!
VII. NEPOKRADNEŠ!
VIII. NEVYSLOVÍŠ KRIVÉ SVEDECTVO PROTI SVOJMU BLÍŽNEMU!
IX. NEPOŽIADAŠ MAJETOK BLÍŽNEHO SVOJHO, ANI NIČ ČO JEHO JE!
X. NEBUDEŠ ŽIADOSTIVO TÚŽIŤ PO NIČOM, ČO PATRÍ TVOJMU BLÍŽNEMU

Vybraté z kníh:
Sv. Alfonz Mária De´Liguori – Vo svetle večnosti (Príprava na smrť)
Sv. Ján Mária Vianney – Jak kázal Vianney o svaté zpovědi, výber z kázni
Katechizmus katolíckej Cirkvi

Kto obetuje Bohu svoju smrť, robí najdokonalejší skutok lásky, akého je schopný. Lebo keď prijímame smrť z Božej vôle tak, ako to On chce, sám nás pripodobní k mučeníkom.
Miera našej lásky vo chvíli smrti bude mierou lásky, akou budeme milovať Boha v blaženej večnosti.

Modlitba:

Môj Bože, už teraz prijímam z Tvojej ruky každý spôsob smrti so všetkými bolesťami a úzkosťami s úplnou odovzdanosťou a ochotou.
(Plnomocné odpustky pre hodinu smrti, ak sa pomodlí aspoň jedenkrát v živote v ktorýkoľvek deň po platnej spovedi a sv. prijímaní – PIUS X. – 9.3.1904)

„Milujem ťa Pane Ježišu a z celého srdca ti ďakujem, že si mi dal čas a príležitosť obrátiť sa.“