Generálna spoveď – III

3. PAMÄTAJ, ABY SI DEŇ SVIATOČNÝ SVÄTIL!

Slávením nedele sa zachováva morálny predpis prirodzene vpísaný do ľudského srdca, ktorým sa prikazuje vonkajší kult Boha na znak spoločného dobrodenia, ktoré sa týka všetkých. Nedeľné slávenie Pánovho dňa a Pánovej Eucharistie je stredobodom života Cirkvi.

Tí, čo si vedome a dobrovoľne neplnia túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu! Rodičia majú evanjelizovať svoje deti a od najútlejšieho detstva ich zapájať do života Cirkvi.

 • Je pre mňa nedeľa Pánov deň dňom stretnutia s Bohom?
 • Usilujem sa venovať viac času viere, náboženstvu a modlitbe?
 • Znesväcujem nedele a prikázané sviatky nakupovaním, zábavami, prácami, ktoré môžem urobiť v iný deň v týždni?
 • Nenarúšam sviatočný deň iným? (hlučné práce, hlasná hudba). Nevzbudzujem pohoršenie iných ľudí?
 • Ťažko zhreším, ak sa bez vážneho dôvodu nezúčastním v ten deň sv. omše, alebo prídem neskoro (sv. omša v predvečer prikázaného sviatku, alebo nedele, je platná).
 • Tiež sa vážne prehrešujem, ak počas sv. omše spím, alebo stojím pred kostolom a nesledujem priebeh sv. omše.
 • Všedné hriechy spácham, ak prídem neskoro (do Evanjelia), ak som počas sv. omše roztržitý, myslím na iné veci, ale pritom sledujem sv. omšu.
 • Sv. omša v TV alebo v rozhlase nenahradzuje účasť na slávení sv. omše v kostole. Je určená pre ľudí, ktorí sa z objektívnych príčin nemôžu osobne zúčastniť na slávení sv. omše (napr. pripútaný na lôžko, chorý). Do priebehu sv. omše sa majú riadne zapájať
 • (modliť sa, pokľaknúť ak je to možné, odpovedať kňazovi, duchovné prijímanie). Nie rozprávať sa, komentovať, či nebodaj jesť, piť atď.
 • Nenútim spolupracovníkov, zamestnancov, vlastné deti, v sviatočný deň na prácu? (s výnimkou, ak to nie je nevyhnutné – napr. výkon lekárskej služby, práce vyžadujúce nepretržitú prevádzku)
 • Pamätám na návštevu chorých, starších, príbuzných, osamotených, ľudí poznačených nejakým nešťastím?

<späť na Obsah>