Generálna spoveď – V

Stránka 1 z 3
5. NEZABIJEŠ!

Je zakázané priame zabitie nevinného, či už narodeného alebo nenarodeného človeka. Sme povinný chrániť život, ale aj zdravie človeka (svoje i cudzie, zdravie telesné i duševné).

 • Neskracujem niekomu život zarmucovaním, zlým zaobchádzaním?
 • Čo sa týka ublížení na duši – taký hriech spáchame, na aký sme iného nahovorili.
 • Hnev – ak zachádza až do vedomej a dobrovoľnej túžby zabiť blížneho, alebo ho ťažko zraniť – smrteľný hriech
 • Nenávisť – ťažký hriech, aj keď želám škodu blížnemu
 • Nenechal som chorého bez opatery?
 • Nepohoršujem iných nevhodným obliekaním, rečami, nadávkami?
 • Nevyhrážam sa manželovi/manželke rozvodom?
 • Neohrozujem svoj život a zdravie – alkoholom, drogami, fajčením, sebapoškodzovaním (plastické operácie, tetovanie, piercing, solárium, ublíženie na tele, steroidy, hormóny).

Tetovanie, piercing – „ Nevypaľujte si do kože nijaké znamenia! Ja som Pán!“ (Lv 19,28).

Patrí medzi pohanské praktiky, poškodzovanie vlastného tela. Tetovanie charakterizuje postoj človeka, ktorý si nárokuje právo robiť si, čo sa mu zachce a neuctieva svojho Spasiteľa. Je symbolom pohŕdania voči svätosti ľudského tela! Znetvorujeme svoje telo, ktoré Boh stvoril s veľkou láskou a ktoré Ježiš Kristus vykúpil svojou krvou a posvätil ľudské telo svojim vtelením.

„Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy.“ (1Kor 3,16-17)

Plastické operácie – vo väčšine prípadov sú východiskom z emocionálnej prázdnoty a túžbou byť príťažlivý. Keď márnosť a prázdnota motivuje človeka na niečo také, môže sa to stať modlou tej osoby. Meniť ľudské telo je niečo neprirodzené. Vyjadrujem postoj k Bohu – nie som spokojný s tým, ako si ma stvoril! Robím sa múdrejší ako Boh. Spochybňujem dielo Jeho rúk! Neprijímam Božiu vôľu.

Som presne taký akého ma Boh chcel mať.

 • Nestarostlivosťou – obžerstvo, diéty, pochybné podporné látky, nedostatok pohybu alebo naopak preťažovanie organizmu, zanedbávanie hygieny, preháňanie v práci, nedostatočné stravovanie, nedostatočné obliekanie…
 • Riskantné vedenie motorových vozidiel – ohrozujem zdravie a životy aj iných, vedenie pod vplyvom alkoholu, drog
 • Vykonávaním riskantných športov. Urobil som niečo nebezpečné z frajeriny? (akrobatické kúsky, skočil z výšky, vyskočil z vlaku, skočil hlavičku do potoka…)
 • Nenosím v srdci pocity nenávisti, zloby alebo pomsty? Nerozplameňujem ich v sebe?
 • Vykonal som pomstu, odplatu? Nahlas vyslovil nenávistné slová?
 • Odpustil som blížnemu? Bez ohľadu nato, či sa mi ospravedlnil alebo nie – blížnemu mám vždy a za každých okolností odpustiť. Maj na pamäti: „Bez milosrdenstva nik nedosiahne Božie Milosrdenstvo“ (Ježiš).
 • Ak ma niekto žiada o odpustenie, ospravedlní sa – som povinný ospravedlnenie prijať, neživiť v sebe negatívne pocity, viac sa k danej veci nevracať.
 • Ničil som druhému jeho povesť, česť a dobré meno ohováraním a osočovaním?
 • Napravil som túto škodu? Odvolal som čo som povedal?
 • Neprovokujem druhých? Nezúčastňujem sa násilností, krutostí, terorizmu (podporujem takéto organizácie, prispievam finančne – na kúpu zbraní, propagáciu), nenahováram druhých na takéto prejavy?
 • Rasistické prejavy – vyvyšoval som sa nad iných z hľadiska rasy, rasové útoky, posmešky, pohŕdal som ľuďmi inej rasy (národnosti, farby pleti, pohlavia – znevažoval ženy/ mužov, feminizmus), zabával sa na vtipoch a hlúpych rečiach, urážlivo sa vyjadroval (neger…), mal predsudky…
 • Terorizmus, únosy, odvedenie rukojemníkov, mučenie – šíria teror, robia neprípustný nátlak na obete
 • Priamo chcené amputácie, mrzačenie, sterilizácie (ak nejde o život zachraňujúcu lekársku indikáciu)
 • Nezastrašoval som niekoho fyzicky alebo morálne? Nevyhrážal som sa? Nepoštvával som proti niekomu psa, či iné zviera? Nepodnecoval iných k útoku?
 • Zabil som iného človeka? Uviesť okolnosti – potrat, z pomsty, v sebaobrane, bránením iných pred útočníkom, v afekte, z nenávisti, zo strachu, autonehoda, vojna…
 • Odmietol som pomoc osobe, ktorá bola v nebezpečenstve?
 • Kto bráni svoj život nie je vinný z vraždy, hoci je nútený zasadiť útočníkovi smrteľný úder. Ale ak niekto pri obrane svojho života používa väčšie násilie, ako je potrebné, je vinný.
 • Priama a úmyselná vražda – vrah, aj tí, ktorí na vražde spolupracujú, páchajú hriech, ktorý volá o pomstu do neba. Osobitne ťažký zločin sa spácha ak sa jedná o vraždu novorodenca, rodiča, bratovraždu, vraždu dieťaťa, manželky (manžela).
 • Obchodníci, ktorý svojimi úžerníckymi a obchodníckymi praktikami vyvolávajú hlad a smrť blížnych, nepriamo páchajú vraždu, za ktorú sú zodpovedný.
 • V prípade vojny – nie je všetko dovolené, slepá poslušnosť neospravedlňuje. Je potrebné rešpektovať nebojujúcich, ranených, zajatých.
 • Hromadenie zbraní, preteky v zbrojení – nezabezpečujú mier, neodstraňujú príčiny vojny, ale hrozí riziko, že ich ešte zväčšia.
 • Nezabíjal som ľahkomyseľne alebo surovo zvieratá, netrápil ich, netrýznil, hrubo zaobchádzal (kopal, zatváral do nevyhovujúcich priestorov, trápil hladom, smädom)? Neničil som prírodu, rastliny? Nezapríčinil som devastáciu prírodných hodnôt?
Eutanázia

Nech by boli akékoľvek dôvody a použili sa akékoľvek prostriedky – spočíva v usmrtení telesne alebo mentálne postihnutých, chorých alebo umierajúcich. Je morálne neprijateľná.

 • Tiež zanedbanie alebo konanie, ktoré samo o sebe alebo zámerne zapríčiňuje smrť s cieľom skončiť bolesť – je vraždou.
 • Omyl úsudku, do ktorého možno s dobrým úmyslom upadnúť, okolnosti – nikdy nemenia charakter tohto zločinu.
 • Podporoval som eutanáziu – rečami, mlčaním, schvaľovaním, podporou politických strán s takýmto volebným programom…
 • Vykonal som eutanáziu alebo niekoho na tento skutok nahovoril?
Samovražda

Protirečí láske k živému Bohu. My sme správcami, nie vlastníkmi života, ktorý nám Boh zveril. Nemôžeme s ním voľne nakladať.

 • Zároveň uráža lásku k blížnemu – opúšťam manželku, nezaopatrené deti, rodičov, ublížim tým druhým, spôsobím žiaľ, finančné, materiálne i existenčné ťažkosti (nechám manželku s deťmi, zanechám dlhy)…
 • Nepokúsil som sa o priamu samovraždu? Uvažoval som o nej? Chcel som týmto spôsobom zastrašiť iných?
 • Nepriviedol som svojim slovom alebo skutkom niekoho k zúfalstvu nad svojim životom? Nútil som niekoho k samovražde? Šikanoval som niekoho?
 • Úmyselná spolupráca na samovražde
 • Ak je spáchaná s úmyslom dať príklad najmä mladým, nadobúda zároveň aj závažnosť pohoršenia.
 • Pácham nepriamu samovraždu? (fajčím, pijem, drogujem…) – vedome si poškodzujem zdravie. Ohrozujem zdravie iných? (fajčením…). Nenavádzal som niekoho na tieto závislosti? Ponúkal drogy, cigarety…?