Generálna spoveď – VIII

8. NEVYSLOVÍŠ KRIVÉ SVEDECTVO PROTI SVOJMU BLÍŽNEMU!
 • Klamem?
 • Som podozrievavý? Nedôverčivý?
 • Som čestný? Diskrétny? Zachovávam zverené tajomstvo? (ak ide o dobro blížneho môžem o tom čo mi bolo zverené povedať osobe, ktorá bude v probléme nápomocná)
 • Človek je povinný druhému čestne vyjaviť pravdu – lož je vždy lož. Neexistuje niečo ako „milosrdná“ lož – to je satanov úskok, ktorý je sám otcom lži
 • Mám povinnosť vydávať svedectvo evanjelia – odovzdávať vieru slovami a skutkami, byť príkladom v živote
 • Falošné svedectvo, krivá prísaha (obzvlášť závažné, ak prispieva k odsúdeniu nevinného, ospravedlneniu vinníka, zvýšeniu trestu)
 • Rešpektovanie dobrého mena osôb
 • Nerozvážne posudzovanie (hoci aj mlčky)
 • Ohováranie – bez potreby odhaľujem chyby a previnenia blížneho iným osobám
 • Osočovanie – tvrdenia v rozpore s pravdou, dávam príležitosť k mylným úsudkom o iných, ničím dobré meno a česť blížneho
 • Hreší ten kto osočuje alebo ohovára, aj ten kto takéto reči počúva, alebo ich podnecuje Lichotenie, pochlebovanie, povoľnosť – povzbudzujem a utvrdzujem druhého v jeho zlých skutkoch a jeho skazenom správaní
 • Pochlebovanie je ťažké previnenie ak sa stávam spoluvinník nerestí alebo ťažkých hriechov
 • Túžba preukázať službu alebo priateľstvo neospravedlňujú dvojakosť reči
 • Pochlebovanie je všedný hriech ak vychádza z túžby byť príjemný, vyhnúť sa zlu, dosiahnuť výhody
 • Chvastanie, vystatovanie
 • Irónia – cieľom je znevážiť iného, zlomyseľne zosmiešniť

Závažnosť lži

 • Podľa povahy, pravdy, ktorú deformuje, podľa okolností, úmyslu a škôd
 • Môže byť všedný hriech, no ak vážne narúša čnosti lásky a spravodlivosti stáva sa smrteľným hriechom
 • Je zneuctením slova
 • Je skutočným násilím spáchaným na blížnom – pretože je porušením čnosti pravdovravnosti
 • Podkopáva dôveru, trhá vzťahy
 • Povinnosť nápravy! Keď nie je možné napraviť krivdu verejne, treba to urobiť tajne. Zaväzuje vo svedomí.
 • Úradné tajomstvo – (politici, lekári, právnici…) – zachovávať, okrem výnimočných prípadov (ak by nevyzradenie danej skutočnosti spôsobilo škodu inej osobe)

<späť na Obsah>