Generálna spoveď – IX

9. NEPOŽIADAŠ MAJETOK BLÍŽNEHO SVOJHO, ANI NIČ ČO JEHO JE!
  • Žiadostivosť tela
  • Žiadostivosť očí
  • Pýcha života
  • Uvoľnenosť mravov – zakladá sa na mylnom chápaní ľudskej slobody
  • Zodpovednosť za výchovu detí
  • Každý kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci
  • Zachovávať čistý úmysel a pohľad
  • Cudnosť – chráni intimitu
  • Čistota srdca – trpezlivosť, skromnosť, diskrétnosť

<späť na Obsah>