Príbehy na rozjímanie

Stránka 4 z 6
Neplatné zadanie!
6.3.2019

Príbeh prvý.

Boli raz dvaja hlboko veriaci bratia. Rozhodli sa že svoj život zasvätia službe Bohu. V spoločenstve v ktorom boli, začali preto vyvíjať aktivity v tomto smere. Miništrovali, pripravovali veci pre bohoslužby, čítali Božie slovo, podávali Sväté prijímanie, aktívne sa zúčastňovali na všetkých podujatiach spoločenstva a mnohé aj organizovali.  Boli veľmi nápomocní kňazom a preto sa stály aj ich obľúbencami.  Medzi nimi dvoma bol však rozdiel v ponímaní služby Bohu. Prvý to výsostne vzťahoval len na službu chrámu. Ľudia ho nezaujímali. Ba pohŕdal nimi. Mal rád len tých čo mu pochlebovali a s tými sa bavil. Neznášal ak mu niekto protirečil. Myslel si že to má byť pre človeka česť ak mu pozdraví , alebo mu odzdraví. Ak niečo urobil zlé, alebo sa mu niečo nevydarilo, hneď našiel vinníka prečo sa tak stalo. Nikdy to nebol on. Len to bolo dobré čo robil on. Svedomie mu otupelo, videl hriechy len iných, svoje nie. Na druhej strane jeho brat chápal službu Bohu ako nie len službu chrámu , ale ako službu ľuďom. Cítil sa sám veľmi hriešny preto  v ľuďoch hľadal len to dobré čo je v nich. Ku každému bol milý a láskavý,  snažil sa im pomôcť ak videl , že majú problémy. Neodsudzoval ich ak videl , že nerobia dobre, naopak, snažil sa ich milým slovom priviesť na dobrú cestu. Cítil sa ako jeden z nich. Mal v srdci hlboko vryté slová apoštola Pavla z 1.listu Korinťanom :
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som len cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru , že by so vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. „
Snažil sa aj svojmu bratovi vysvetliť, že ta jeho činnosť bez lásky nie je  ničím, ale on ho nepočúval. Jeho srdce bolo zatvrdnuté, neschopné prijať akúkoľvek dobrú radu.

„Čo si myslíš , ktorých bratov je viacej ? Kde sa nachádzaš ty sám ? Porozmýšľaj ! Kdekoľvek sa nachádzaš, hlboko si vry do pamäte a srdca tieto Pavlove slová . Nech sú ti kompasom a varovaním zároveň, aby si nezablúdil na ceste ku Mne ! „

Ježiš

Príbeh druhý.

Boli dvaja ovocinári. Venovali sa pestovaniu jabĺk. Prvý z nich využíval najnovšie poznatky z tejto oblasti, najnovšie hnojivá a chemické prípravky aby jeho jablká boli čo najkrajšie . A výsledok sa dostavil. Jeho jablká boli krásne, jedno krajšie od druhého. Radosť na nich pozerať .
Druhý ovocinár, išiel inou cestou. Využíval skúsenosti a tradíciu otcov, nepoužíval žiadne umelé hnojivá a chemické prípravky ani najnovšie poznatky , len sa príkladne staral o stromy a ich plody. Výsledok bol navonok omnoho horší ako u prvého ovocinára. Jeho jablká sa nedali zrovnať s tými krásnymi veľkými . Na trhu keď obidvaja ovocinári predávali svoje plody, tie krásne sa veľmi dobre predávali, tie druhé, len málo. Kupovali si ich len tí čo jablka aj ochutnali. Tie veľké boli síce veľmi krásne, ale nemali žiadnu chuť ani vôňu jabĺk. Bola to len akási hmota bez chuti, obtiahnutá krásnym obalom. Tie druhé neboli síce také pekné , ale boli veľmi chutné, šťavnaté.

Ak tvoju dušu nazveme jabĺčkom, aký si ty ovocinár? Púšťaš do nej všetko čo ti svet ponúka? Všetky tie nové trendy a smery, len aby si bol in ? Prijímaš a robíš všetko, veď treba žiť naplno, v ničom sa neobmedzovať ? Nie je tvoja duša len takým pekným obalom a vnútro je bezduché, prázdne ?
Alebo si ako ten druhý ovocinár, ktorý  stavia na kresťanskej tradícii a viere? Chrániš ju od zlých vplyvov , nehľadiac na to, ako budeš vyzerať pred svetom, len aby bola čistá a páčila sa Bohu ? Staráš sa o to aby bola pekná z vnútra a nie len navonok?
Jablko bolo pri prvom hriechu keď diabol naviedol Evu aby do neho zahryzla. Dnes Vám ponuka množstvo takých krásnych jabĺk, len aby Vás stiahol k sebe. Sú to v prvom rade rôzne závislosti ako napríklad na alkohole,  drogách,  sexe,  pornografii, televízii, počítačoch, počítačových hrách , mobile, peniazoch ,  atď…V druhom rade sú to rôzne pokušenia, ktoré vás napádajú na každom kroku.  Kto raz zahryzol do takého jablka, zistil akú trpkú ma chuť. Preto si dávajte veľký pozor na lákadla v krásnych obaloch, vždy sa pozrite čo je vnútri. Nie obal je dôležitý, ale to čo je v ňom. Ak ste zahryzli do takýchto jabĺk, rýchle preč od toho, aby ste sa nestali ich pravidelnými konzumentmi, lebo z tohto stavu je veľmi ťažké sa dostať.


Príbeh tretí.

Syseľ sa rozhodol, že si nájde poriadne miesto , kde by sa mohol ubytovať. Keď narazil na obrovský lán obilného poľa, srdce mu poskočilo od radosti. Tu budem bývať. Vyhľadal najnižšie položené miesto na poli, aby mu nebolo ťažko nosiť úrodu, a vyryl si obrovský labyrint chodieb. Potom začal usilovne pracovať , Od rána do mrku znášal zrno do svojho brloha, ani na chvíľu sa nezastavil. Vaky mal také nabité, že mu skoro išli prasknúť. Tak sa nora postupne plnila až bola tak naplnená, že musel zrnom zatarasiť aj únikové východy. Keď už v nej nebolo miestečka, len malá štrbina, cez ktorú sa ledva dostal dnu, ľahol si a povedal. Teraz mám všetkého dostatok. Už nemusím nič robiť, môžem spokojne oddychovať. Vyvalil sa a spokojne zaspal. Ale v noci sa strhla búrka s prietržou mračien. Voda sa valila po poli a keďže nora bola na najnižšom mieste celkom ju zaliala. Voda zrnom zatarasila vchod tak , že sa z nej syseľ  nestihol vyhrabať  a utopil sa.